Chine

août 2005
Nos principales étapes by train : Pékin, Xian, Shanghaï, Hangzhou, Guilin, Yangshuo et Hong Kong

DSCN23591 Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin - cité interdite La grande Muraille La grande Muraille La grande Muraille La grande Muraille La grande Muraille La grande Muraille Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin - cité interdite Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Pékin Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Xian Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Shanghaï Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Hangzhou Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Yangshuo Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao Macao